חוקי ln. לוגריתמים

Doctor King launched a massive march on Washington in August 1963, bringing out 200,000 demonstrators in front of the Lincoln Memorial, the largest political assembly in the nation's history Chief Justice wrote in the court opinion that "the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual, and cannot be infringed by the State
We As Freemen: Plessy v Jim Crow laws were a manifestation of rule specifically directed at one racial group

את הלוגריתם ניתן להגדיר גם עבור , בצורה שתכליל את הגדרתו עבור מספרים ממשיים.

11
אינטגרל על פונקציות של e ו ln
אסימפטוטה אופקית: כאשר x שואף לאינסוף, המכנה ישאף לאינסוף והמונה הוא מספר קבוע, ולכן הפונקציה שואפת ל — 0
חוקי גזירה של פונקציות מתוך הספר מתמטיקה א' לכלכלנים
After Kennedy was assassinated President Lyndon Johnson called for immediate passage of Kennedy civil rights legislation as a memorial to the martyred president
ln(e)
נמצא את ערכי הפונקציה בנקודת הקיצון
Legal strictures called for segregated water fountains and restrooms Oregon and Louisiana, however, allowed juries of at least 10—2 to decide a criminal conviction
Urbana, IL: University of Illinois Press, 1989 שורש רביעי של x בחמישית 2

במהלך חקירת הפונקציה לפעמים מבקשים למצוא את ערך הפונקציה עבור x מסוים.

21
לוגריתם
The Age of Segregation: Race Relations in the South, 1890—1945 University Press of Mississippi, 1978
פונקציות ln לוגרתמית
נבדוק את סימן מונה הנגזרת
Jim Crow laws
Chafe says "protective socialization by black people themselves" was created inside the community in order to accommodate white-imposed sanctions while subtly encouraging challenges to those sanctions