הגנה מן הצדק. תקדין

מנגד, השופטת דפנה ברק-ארז סברה בדעת מיעוט כי היה מקום לקבל את הערעור בנוגע לפרשת התארים המזויפים, שכן העובדה שבפרשה האמורה ניתן להצביע על מקרים דומים אחרים שלא הסתיימו בהעמדה לדין אינה מניחה תשתית מספקת למסקנה כי יש לבטל את כתבי האישום חזקה על המדינה שתיקח הערות אלה לתשומת ליבה"
המשנה לנשיאה חנן מלצר קיבל את בקשת רשות הערעור אולם דחה את הערעורים לגופם חדשות לבקרים מושמעת בבית-משפט זה טענה בדבר אכיפה בררנית, עד כי נדמה שבלעה היא אל קרבה את המשפט הפלילי כולו

במהלך התקופה האמורה לא פעל הנאשם להריסת הבניה ועל כן הואשם בעבירה של אי קיום צו שיפוטי, עליו ערער לבית המשפט.

23
סעד מן הצדק
הושטת הסעד היא למעשה הליכה לפנים משורת הדין לקראת הדייר, במקרה בו שקילת האינטרסים של בעלי הדין במאזני צדק - מטה את הכף לטובת הדייר המפר
מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובנייה
ואולם, הזהירות המתחייבת בהחלת ההגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובנייה, בשל הקשיים שתוארו בהרחבה לעיל, אין משמעה שאין תחולה להגנה בעבירות אלה
מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובנייה
אין להשלים עם מצב בו בבואן לאכוף חוק, מפרות רשויות התביעה זכויות בסיסיות של נאשם טענת הגנה מן הצדק אפשרית גם בהליך בדומה לכל הליך פלילי אחר
סעד מן הצדק נחשב כתרופה יוצאת דופן, אשר איננו מופעל בדרך השגרה תחושת הצדק והכבוד נפגעת כאשר הרשויות נוהגות באזרחים איפה ואיפה, משיקולים שאינם ענייניים

כלומר — לבית המשפט נתונה סמכות שלא לנהל הליך פלילי נגד נאשם, כאשר ניהול ההליך יפגע בחוש הצדק וההגינות.

4
מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובנייה
ההצדקה העיקרית לשימוש בסמכות קיצונית זו של בית המשפט הינה הרצון להבטיח כי רשויות אכיפת החוק ינהגו באופן ראוי, כמתחייב ממעמדן כגוף שלטוני
תקדין
זכות הנאשם להליך הוגן חלה בכל שלבי ההליך הפלילי
הגנה מן הצדק
בנוסף, הפעלת לחץ מצד אנשי המשטרה לביצוע העבירה, או העובדה ששכנעו באופן מוגזם את החשוד לבצעה, אינה התנהלות ראויה
בעמדה זו יש טעם רב השופט יוסף אלרון סבר בדעת מיעוט כי ניתן גם ניתן לבחון - במסגרת דוקטרינת ההגנה מן הצדק - את סבירות ההחלטה להעמיד נאשם לדין
לבסוף, נציין כי הזכות להליך פלילי הוגן מהווה זכות מסגרת, שעשויה לשמש בסיס לגזירתן של זכויות דיוניות רבות של הנחקר, החשוד והנאשם בפלילים מהזכות להליך הוגן נגזרת זכותו של נאשם לדעת את פרטי האישום, וזכותו כי יעמוד לרשותו זמן להכין את הגנתו

בנוסף למידת חומרת ההפרה יש לבוא חשבון גם, כי עצם זכותו של הדייר המוגן להמשיך לגור במושכר אינה מכוח ההסכם שבינו לבין בעל הבית, שהרי מועד הסכם השכירות כבר בא לקצו, אלא מכוח ההגנה, שהעניק לו המחוקק, והמחוקק הקפיד וקבע, באילו תנאים מעניק הוא לדייר הגנה זו.

מן
זאת, בנסיבות שבהן קיימים מקרים דומים נוספים, רבים אף יותר, שבהם הוגשו כתבי אישום וההליכים אף הסתיימו בהרשעות ובגזירת עונשים
מן
יחד עם זאת הדגיש מלצר כי במסגרת השלב השני של המבחן התלת-שלבי להחלת ההגנה, בעת ביצוע איזון הערכים והאינטרסים לאור הפגיעה במידת הצדק — יש לייחס משמעות לחומרתה של העבירה, אופייה ונסיבותיה, ובקשר לכך יבואו בחשבון ההיבטים והשיקולים השונים הנוגעים לביצוע העבירה הנטענת בידי עובד הציבור — דוגמת המעמד הציבורי של מבצע העבירה, אותו הוא ניצל לרעה על פי הטענה, טיב המשאב הציבורי אליו הוא שלח את ידו ומידת הפגיעה באמון הציבור שהביאו מעשיו
הגנה מן הצדק
טענה זו התקבלה במלואה והוחלט שלא להיעתר לבקשת המדינה ולהרוס את הגדר, מאחר שהגדר נבנתה באופן דומה לגדרות נוספות שברחוב ובקו אחד עימן, כך שהריסתה והותרת שאר הגדרות ברחוב על כנן תוביל לתוצאה בלתי סבירה ולחוסר שוויון חריף