פיקדון לחיילים משוחררים. זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי

א לצורך שמיעת ערעורים על החלטות ועל צווים של ועדות התעסוקה יוקמו ועדות ערעור שיתמנו על ידי שר הבטחון ג העתק מן הבקשה יישלח ללשכת העבודה וכן לועד העובדים במפעל, אם ישנו
ד בסעיף זה ובסעיף 41ג — "קבלן כוח אדם", "מעסיק בפועל" — כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996; "פיטורים" — כהגדרתם בסעיף 41א ה וכן הפסקת עבודה, זמנית או קבועה; "גרם לפיטוריו", לענין מעסיק בפועל — הביא לכך שקבלן כוח האדם פיטר את התובע בניגוד להוראות חוק זה תיקון מס' 3 תשכ"ט-1969 ג נתמנה יועץ לועדת תעסוקה, יודיע יושב ראש הועדה ליועץ בעוד זמן על המועד של כל דיון בפני הועדה

א שר הבטחון רשאי למנות אדם להיות מפקח על תעסוקת חיילים משוחררים.

24
חיילים משוחררים? היום תסתיים הטבת הקורונה למשיכה מהפיקדון
תיקון מס' 12 מיום 3
זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי
דין חייל משוחרר שנתקבל שלא על פי בקשה 13
זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי
ג שכר המגיע לעובד על פי סעיף קטן א דינו כדין חוב אזרחי בכל הנוגע לתביעה לדין
א מפעל לצורך חוק זה, הוא כל מקום עבודה, שבו מועסק לפחות עובד אחד, בין שהוא לתכלית רווחים ובין לתכלית אחרת, בין שהוא של המדינה, של רשות מקומית, של מוסד ציבורי או של גוף מאוגד ובין שהוא פרטי א בן-משפחה התובע לעצמו זכות להתקבל לעבודה במפעל על-פי סעיף 15, יגיש בקשה לבעל המפעל, באמצעות לשכת העבודה
תיקון מס' 3 מיום 27 תקפו של חוק זה הוא מיום ט"ז באייר תש"ט 15 במאי 1949

היו הדעות שקולות, תהיה ליושב ראש הועדה דעה מכרעת.

10
חיילים משוחררים? היום תסתיים הטבת הקורונה למשיכה מהפיקדון
תובע שנתקבל לעבודה בתוקף צו שניתן על ידי ועדת תעסוקה או בית דין אזורי, דינו כאילו נתקבל לעבודה בהתאם להוראות חוק זה החלות עליו
פיקדון אישי לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי
ב שירות חלקי, לצורך חוק זה, הוא שירות ששר הבטחון יכריז עליו, בהכרזה שתפורסם ברשומות, שהוא שירות חלקי
פיקדון לחיילים משוחררים
היתרה תעמוד לרשותם עד 10 שנים מסיום השירות