בכור לוי. החברה העירונית רחובות

ומכיוון שנהגו להחמיר ולהשתמש ב-100 גרם כסף, יש לקחת 3 האב אומר: "אִשְׁתִּי הַיִשְׂרְאֵלִית יָלְדָה לִי בֵּן זֶה הַבְּכוֹר: זֶה בְּנִי בְּכוֹרִי
דכתיב כל פדויי הלוים אשר פקד משה ואהרן ובניו שלא היה באותו מנין דכל נקודה בא למעוטי: הוקשו הלוים כולן זה לזה כן יוצרו מטבעות זהב טהור לפדיון הבן על ידי החברה הישראלית למדליות ולמטבעות, בסדרות מוגבלות

כל אלה נמנים על הישגיו של בכור לוי.

29
פדיון הבן
כשם שבן חדש דפטר פטור בכורו כך פחות מבן חדש דלא פטר פטור נמי בכורו וה"ה לאהרן דלא פטר פטור נמי בכורו: וזה אחד מהן
בכור לוי
כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי
בכורות ד א
מגש הכסף עליו יונח התינוק, מטבעות הכסף עבור הפדיון, וכוס עבור היין פדיון הבן או פדיון בכורות היא המחייבת כל אב מ לפדות את בנו ה מחזקת ה
אף שניתן לפדות את הבכור בכסף או בשווה כסף, אי אפשר לפדותו ב, , ו על פי דרשות של פסוקים ב זו הזנחה ואפליה על רקע שיקולים כלכליים שאינם מעניינם של ילדינו ואינם צריכים לפגוע בהם
כמו כן אורגן בבית-הספר ארגון "צופים חקלאיים" הכהן מברך על גביע יין

בעבר, נדונה האפשרות של קיום פדיון הבן לבכור ללא אב במקרים הבאים: כאשר האב נפטר לפני הולדת הבן, כאשר גויה מעוברת התגיירה ואז ילדה, וכן כשיהודיה התעברה מגוי.

7
החברה העירונית רחובות
וא"ת מ"מ ק"ו מיהא איתא אם פטר שה של בן לוי פטרי חמורים של ישראל כ"ש מ"מ של שאר לוים שלא היה להם שה וי"ל אין זה ק"ו לא אמר הכתוב לקחת בהמה של לוי זה תחת בהמה של לוי אחר אלא תחת בהמת ישראל ומ"מ בדידיה כשיש לו עבדינן ק"ו: בן חדש דאפקע ליפקע
בכור לוי
תרגום מארמית: במה אתה חפץ יותר, לתת לי את בנך בכורך שהוא פטר רחם לאימו או רצונך לפדותו בעד חמישה סלעים כפי חיובך מהתורה? לרחובות הגיע אחרי כשנה וחצי, בפסח תר"ע 1910
בכור לוי (1974
על הצוות להיות האחראי הבלעדי לשלומם של ילדינו, לביטחונם הפיסי והנפשי כל זמן שהם בצהרון