כמיסת שבת. זמני כניסת שבת בירושלים, יציאת שבת והדלקת נרות בירושלים

זמני השבת לכל שבת במהלך השנה באתר ישיבה אין צורך להרבות במלים על מה שנאמר בספר שרידי אש הנ"ל בשם גדולי רבני אשכנז, כי רוח ה' דיבר בם ומלתו על לשונם
נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, שש ושלושים--מהן שש עשרה מצוות עשה, ועשרים מצוות לא תעשה טרם כניסת השבת נהוג לערוך פעולות הכנה לקראת שבת ובדרך כלל אלו הן פעולות ומלאכות שנאסרות לעשות בשבת על ידי

ח שלא לעשות צורות אפילו לנואי.

6
משנה תורה
תהי ידך, לעוזרני: כי פיקודיך, בחרתי
ערך/קרבן פסח
השיבו: אל אותו העני, הינו להבערגיר הנ״ל, שקראוהו עכשיו עני, על כן מה אתה משגיח על חלום, הלא אף אני בחלומי? אולם למעשה אין שעה קבועה להדלקת נרות השבת
מוור שבת שלום בעניין הכריעות בבעושה שלום הביא בהליכות עולם זוהר שאומר
ואפילו במקומות שאינם חוזרים הווידוי עם הש"ץ, רק שומעין ממנו לבד, צריך לעמוד בעת אמירת הש"ץ הווידוי
כח שלא להשתחוות על אבן משכית ניתן לקבל כאן את זמני כניסת שבת וזמני יציאת שבת לשבת הקרובה ולכל שבת אחרת, במאות ערים הצג יותר
ומי שידע בעצמו שחטא חטא פרטי, כיון שהוא אומר הווידוי בלחש, נכון לפרט החטא, ויתודה עליו במרירות הלב ובדמעות שליש החרדים והחסידים אשר טבלו בשעות הצהריים במקווה נוהגים מאז ועד צאת השבת ללבוש את בגדי השבת הנהוגים בפלגיהם ובחצרותיהם

יש בכללן שלוש עשרה מצוות--שבע מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: א להניח פיאה; ב שלא יכלה הפיאה; ג להניח לקט; ד שלא ילקט הלקט; ה לעזוב עוללות בכרם; ו שלא יעולל הכרם; ז לעזוב פרט הכרם; ח שלא ילקט פרט הכרם; ט להניח השכחה; י שלא ישוב לקחת השכחה; יא להפריש מעשר לעניים; יב ליתן צדקה כמיסת יד; יג שלא יאמץ לבבו על העני.

משנה תורה
לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר
משנה תורה
ט לשמוע מן הנביא המדבר בשמו
מבערגיר פירוש מספר
וקראתי שם ספר זה ספר קרבנות
וזה הוא חילוק הלכות של חיבור זה לפי ענייני הספרים, וחילוק המצוות לפי ענייני ההלכות ואם רוצים למהר תפילתם בעוד שהראשונים בבית הכנסת, אין לש"ץ העובר לפני התיבה שנית לעמוד לפני העמוד, רק ישנה ויעמוד להתפלל במקום אחר
ואחר כך מתחילין סדר הקרבנות וקטורת, כמו בשאר תפילות מנחה, ואומר "אשרי", חצי קדיש יש בכללן שתיים ועשרים מצוות--תשע מצוות עשה, ושלוש עשרה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן: א שתשבות הארץ ממלאכתה בשביעית; ב שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו; ג שלא יעבוד עבודת האילן בשנה זו; ד שלא יקצור הספיח כנגד הקוצרים; ה שלא יבצור הנזירים כנגד הבוצרים; ו שישמיט מה שתוציא הארץ; ז שישמיט כל הלוואתו; ח שלא ייגוש ולא יתבע הלווה; ט שלא יימנע מלהלוות קודם השמיטה כדי שלא יאבד ממונו; י לספור שנים שבע שבע; יא לקדש שנת חמישים; יב לתקוע בשופר בעשירי לתשרי כדי לצאת עבדים חופשי; יג שלא תיעבד אדמה בשנה זו; יד שלא יקצור ספיחיה כנגד הקוצרים; טו שלא יבצור נזיריה כנגד הבוצרים; טז ליתן גאולה לארץ בשנה זו, והוא דין שדה אחוזה ושדה מקנה; יז שלא תימכר הארץ לצמיתות; יח דין בתי ערי חומה; יט שלא ינחל כל שבט לוי בארץ ישראל, אלא נותנין להן ערים מתנה לשבת בהן; כ שלא ייקח שבט לוי חלק בביזה; כא ליתן ללויים ערים לשבת ומגרשיהם; כב שלא יימכר מגרש עריהם, אלא גואלין לעולם בין לפני היובל בין לאחר היובל

לצד ההשתדלות הרוחנית מוסיף הגאון רבי יעקב הלל, כי חובה לפעול בהתאם להוראות הרופאים.

זמני כניסת שבת בירושלים, יציאת שבת והדלקת נרות בירושלים
וכן ביום הכיפורים כשחוזרים ואומרים הווידוי בשעת חזרת הש"ץ התפילה, גם כן צריך לעמוד
הקדמה למשנה תורה (תוכן החיבור)
אכלול בו מצוות שהן בבניין מקדש וקרבנות ציבור התמידין
המקובל הלל; הרב יעקב משה הלל: קורא לרוץ להתחסן
זמני כניסת שבת משתנים משבוע לשבוע, בהתאם לעונות השנה, לאזורים הגיאוגרפיים בארץ וללוח השנה העברי