פדיון ימי חופשה. האם ניתן לפדות בכסף ימי חופשה שלא ניצלתי?

ישנם מקרים תקדימיים ופסקי דין רבים, אשר יכולים לשמש ראיה והוכחה לקבלת ופדיון ימי חופשה של עובד ספציפי אם המעסיק מונע מהעובד לצאת לחופשה ולנצל את ימי החופשה שמגיעים לו, הוא לא יוכל למחוק את ימי החופשה הללו ממכסת החופשה הצבורה
אולם, האיסור על צבירת חופשה איננו מוחלט, ובסעיף 7 נקבע חריג, המאפשר צבירת חופשה בהתקיים 3 התנאים הבאים: הראשון - ניתנה הסכמה של המעביד לצבירת ימי החופשה; השני - הצבירה מתאפשרת רק באשר לימי חופשה העודפים על 7 ימים לשנת עבודה; השלישי - ניצול ימי החופשה שנצברו בשנת עבודה יכול שיעשה בשתי השנים העוקבות, בלבד בענייננו, כפי שעלה מהעדויות וגם מדו"חות הנוכחות, שכרה של העובדת שולם על בסיס שעות עבודתה בפועל, על פי דיווחיה של העובדת, עת העובדת עבדה גם במשרדו של המעסיק וגם בביתה

מכיוון שפדיון ימי חופשה צריכים להינתן באופן עצמאי על ידי המעסיק, מספיק, פעמים רבות רק למלא טופס תלונה מקוון ובקשה של פדיון ימי חופשה, כדי לקבלם.

22
תשלום דמי חופשה (זכות)
כך או כך, על כל עובד לקבל את מלוא זכויותיו, שיאפשרו לו לצלוח, במידה המיטבית, את פרק הזמן בו הוא נמצא ללא עבודה
חופשה שנתית (זכות)
חובתו של המעסיק היא לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל בהתאם לימי החופשה שצבר
פדיון חופשה
אבל, החובה ליתן חופשה לעובד מוטלת על מעבידו, לפיכך, על המעביד הנטל להוכיח שנתן לעובד אפשרות לקחת חופשה והעובד הוא שסירב לקחתה מסיבה בלתי סבירה, התלויה בעובד
עם זאת, לא מצאנו בסיס לקביעתו של בית הדין קמא כי המשיב זכאי לפדיון חופשה בגין ימי חופשה שצבר בחמש השנים האחרונות להעסקתו סדקים בהלכה — החידוש של בית הדין: נדגיש כבר בהתחלה — בית הדין לא ביטל את הלכת אצ'ילדייב והשאיר את הדיון בתוקפה לעת מצוא
בחירה בפריסת מס הינה על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הפורש במידה ולא ניצל העובד את ימי החופשה, אל לו למעסיק לשלם לו פדיון ימי חופשה, היות ופדיון זה אפשרי רק בסיום תקופת העסקת העובד

אם העובד הוא המבקש לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך ימי ההודעה המוקדמת, ניתן לאפשר לו זאת.

25
חופשה שנתית (זכות)
מטרת הכתבה היא לספק הסבר בנושא
פדיון חופשה
התשלום עבור פדיון חופשה חייב בניכוי מס הכנסה עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו זכאי במועד סיום יחסי העבודה לסכום כסף השווה לדמי החופשה שהיה מקבל אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה
פדיון ימי חופשה לפי חוק • שלום בר משרד עורכי דין דיני עבודה
המעסיק אינו חייב להפריש לביטוח הפנסיוני בגין התשלום של פדיון החופשה ששולם לעובד לאחר סיום תקופת העבודה, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת ב החל עליהם או בהסכם העבודה האישי