שלג צח. משנה ברורה

ועל דרך זו היא כל מצוה ומצוה שהיא מדברי סופרים, בין עשה ובין לא תעשה שלא ייקח כוהן גרושה, שנאמר "ואישה גרושה מאישה לא ייקחו" ויקרא כא,ז
שלא ייקח כל שבט לוי חלק בארץ, שנאמר "ונחלה לא יהיה לו" דברים יח,ב שלא לעבוד בעבד עברי כעבודת עבד, שנאמר " לֹא תַעֲבֹד בּוֹ עֲבוֹדַת עָבֶד"

שלא יאכל כוהן ביכורים קודם הנחה בעזרה, שנאמר "לא תוכל.

4
שלג 1950 בישראל
שלא לעשות מעשה יידעוני, שנאמר "ואל היידעונים" ויקרא יט,לא
משנה ברורה
גובהו הגיע ל-60 ס"מ בצפת, ל-65 ס"מ בירושלים, ל-17 ס"מ בחיפה, ול-12—19 ס"מ בתל אביב וב, כמו כן ירד שלג ב, , והשומרון, ב, ובהרי הנגב וכן סביב
משנה ברורה
שלא להקדים תרומה לביכורים, ולא מעשר ראשון לתרומה, ולא מעשר שני לראשון, אלא מוציאין על הסדר:
שלא לקלל הדיין, שנאמר "אלוהים, לא תקלל" שמות כב,כז שלא לאכול הטבל; והטבל הוא הדבר שגידוליו מן הארץ החייב בתרומות ומעשרות, שלא הוציאו ממנו תרומת ה':
שלא לאכול גיד הנשה, שנאמר "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" בראשית לב,לג שלא לאכול תערובת חמץ, שנאמר "כל מחמצת, לא תאכלו" שמות יב,כ

שלא להטות משפט גרים ויתומים, שנאמר " לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט גֵר יָתוֹם".

14
שלג 1950 בישראל
שלא תהיה קדשה, והיא הנבעלת בלא כתובה וקידושין, שנאמר "לא תהיה קדשה" דברים כג,יח
הקדמה למשנה תורה (מצוות לא תעשה)
שלא ללכת בחוקות עובדי עבודה זרה ולא במנהגותם, שנאמר "ולא תלכו בחוקות הגוי" ויקרא כ,כג
משנה ברורה
שלא לאכול בשר הפסח נא ומבושל, שנאמר "אל תאכלו ממנו נא, ובשל" שמות יב,ט